Política

Medi Ambient i Territori incrementa el pressupost un 30%

Medi Ambient i Territori incrementa el pressupost un 30%

Actualizado el 19/11/2021 13:59                Compartir

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha comparegut, aquest dijous, davant la Comissió d’Hisenda del Parlament per a explicar al detall els pressuposts de la conselleria per a l’any 2022. Mir ha explicat que comptarà amb 193.062.567 euros, un 30% més que enguany, un increment que s’explica, en bona part, per l’arribada de 34.512.803 € provinents dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Mir ha afegit, però, en aquest sentit, que, sense tenir en compte els fons europeus, la conselleria incrementa el seu pressupost en 10.258.827, un 7% respecte enguany, «fet que confirma el compromís d’aquest Govern amb el medi ambient i que ens creiem, de veres, que cal deixar unes illes millors per a les generacions futures», segons ha explicat.

El pressupost consolidat, que inclou el de la conselleria i el dels ens públics que en depenen ascendeix a 227,9 milions d’euros, un 13,8 milions d’euros més que enguany.

Espais Naturals i Biodiversitat

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat és una de les que experimenta l’increment major de pressupost de la Conselleria i comptarà, el 2022, amb 51.990.216 €, pràcticament un 49% més que enguany.

Un terç aproximadament d’aquest increment es destinarà a la gestió dels espais naturals protegits. I gairebé la meitat es destinarà al Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera que comptarà amb una partida de 5,5 milions per a actuacions directes. A banda, s’incrementarà el personal amb la dotació de sis noves places i, d’aquesta manera, es facilitarà la gestió de la zona ampliada del Parc Nacional una vegada el Tribunal Suprem va sentenciar que corresponia al Govern de les Illes Balears. Mir ha assenyalat, en aquest sentit, que també s’incrementarà el personal destinat al Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos «continuant la línia de dignificació dels espais naturals protegits iniciada el 2015».

Els Fons europeus permetran un increment important, del 89%, en la partida destinada a espècies silvestres, que comptarà amb 3,7 milions d’euros.
El Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB) comptarà, a més, amb el pressupost més alt de la seva història (2,2 milions) que es destinarà principalment al control i eradicació d’espècies invasores. Es manté, a més, una partida reservada per a gestionar possibles nidificacions de tortuga marina (Caretta caretta) a les Illes Balears.

Gestió forestal

La partida de Planificació forestal s’incrementa en 2 milions d’euros fins a arribar als 8,2 milions. Amb aquests recursos, segons ha explicat Mir, la conselleria vol «fomentar la gestió sostenible dels recursos forestals, la protecció dels boscos autòctons i la conservació de la resta d’hàbitats forestals». A més, ha afegit, «la Conselleria vol impulsar les polítiques d’autoprotecció en superfícies urbano-forestals per disminuir el perill de la població mitjançant la conscienciació i l’assessorament per executar faixes d’autoprotecció».

Així, dues línies principals d’actuació, en aquest sentit, seran tasques de restauració de superfícies forestals degradades, especialment les afectades per grans incendis forestals o per fenòmens meteorològics adversos i l’adaptació dels boscos i hàbitats forestals a l’emergència climàtica i de lluita contra la desertificació i correcció de processos erosius.

Mir ha destacat, també, l’increment, en 1,7 milions, de la partida destinada a Conservació i millora del medi natural on s’inclouen actuacions en matèria de prevenció i extinció d’incendis forestals. Aquest programa es desenvolupa a través de transferències destinades a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) que, el 2022, comptarà amb un pressupost de 25,7 milions d’euros, 4,1 milions més que enguany.

Entre les actuacions més destacades previstes per a l’IBANAT, destaca la compra de maquinària nova i la renovació de vehicles així com les obres de reforma per al centre de treball de sa Coma, a Eivissa. A més, es preveu duplicar el pressupost anual dedicat al servei de vigilància i assistència al fondeig per a la conservació de la posidònia, que passarà del 370.450€ actuals a 722.491€.

Gestió de residus

La direcció general de Residus i Educació Ambiental incrementa notablement el seu pressupost gràcies, principalment, al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència passant de 5,5 milions a 22,9 milions. Els 15,5 milions provinents de Fons Europeus seran destinats, mitjançant una convocatòria de subvencions, a l’execució de projectes vinculats a la gestió de residus amb l’objectiu de seguir avançant cap a una economia circular.

En la mateixa línia, la Direcció General seguirà donant suport als ajuntaments i a entitats i empreses privades perquè desenvolupin polítiques o projectes que millorin la gestió de residus o permetin avançar cap a un model productiu circular,

Entre els projectes propis més emblemàtics, destaca la prova pilot per a implantar el sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos (SDDR) finançat amb 500.000 € de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Mir ha destacat, en aquest àmbit, l’increment, en un 27%, de les partides dedicades a educació ambiental que comptaran amb un total de 1,3 milions d’euros.

Cicle integral de l’aigua

La direcció general de Recursos Hídrics comptarà amb un pressupost de 101 milions d’euros, un 10% més que enguany. Una de les partides que més s’incrementa (un 24%) és la del programa de Domini Públic Hidràulic i que s’encarrega de redactar, entre d’altres, el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) i el Pla de Gestió de Risc d’Inundació, que s’aprovaran el 2022.

La partida per a conservació i manteniment de torrents queda dotada amb 4,1 milions d’euros amb una reducció de les partides d’estudis mentre que s’incrementa en gairebé 440.000€ la partida destinada a les actuacions directes als torrents.

La partida del cànon de sanejament comptarà amb 70,7 milions d’euros, gairebé un 12% més que enguany, mentre que la d’abastament incrementa un 6% fins arribar als 21,8 milions. La direcció general compta, a més, amb 2,6 milions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que s’hauran de destinar a millorar les xarxes d’abastament de poblacions de manco de 20.000 habitants amb l’objectiu de reduir les pèrdues en la xarxa municipal de distribució d’aigua potable. Aquesta quantitat es repercutirà als ajuntaments, que compleixin els requisits en ésser aquesta una competència municipal.

L’Agència Balear de l’Aigua tendrà un pressupost de 85 milions d’euros, davallant la partida de préstecs i interessos en un 49%, respecte de l’any passat i augmentant les inversions amb pressupost propi un 7,2%.

Entre les principals actuacions a executar per l’Agència el 2022, Mir ha destacat l’ampliació i millora de la depuradora de sa Pobla i la remodelació de la depuradora de Cales de Manacor. A més, es preveuen actuacions de millora a set depuradores (Maó-Es Castell, Ciutadella Sud, Eivissa, Cala Sant Vicent, Puigpunyent, Portocolom i Banyalbufar) i millores a les dessaladores de Formentera i Santa Eulària.

L’any vinent, però, s’iniciarà el procés de digitalització de l’Agència que suposarà, segons ha explicat el conseller, «la implementació de sistemes d’automatització i comunicació amb la finalitat de tenir un control més exhaustiu que faciliti la detecció de possibles problemes de funcionament de les instal·lacions o la detecció dels tipus de residus que arriben a les plantes i que poden fer mal bé el procés de les mateixes». Aquesta digitalització, ha afegit, « aportarà unes dades cabdals per a la presa de decisions i ens permetrà actuar més celeritat i eficiència».

Territori

El pressupost de la direcció general de Territori i Paisatge per a 2022 és d’1,9 milions. D’aquests, Mir ha destacat la partida de 970.000 euros per al programa d’Ordenació del Territori amb els quals es duran a terme, entre d’altres treballs, la memòria de compliment de les Directrius d'Ordenació del Territori. A més, s’impulsaran estudis en matèria de paisatge per a millorar el seu coneixement i sensibilització social, i poder instrumentar la seva protecció, gestió i ordenació.

D’altra banda, el Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) comptarà amb un pressupost de 967.500€. Entre els projectes a executar, Mir ha destacat l’actualització de la cartografia oficial de l’arxipèlag.

Finalment, el conseller ha subratllat que se seguirà treballant per a aconseguir el traspàs de les competències de costes que l’Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma i que «encara són en mans de l'Estat, tot i tractar-se d’un àmbit cabdal per a una comunitat insular com la nostra i que requereix ser administrat des d'una major proximitat i amb més eficiència i transparència».

movi

Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca